GİRİŞİMCİ / MÜŞTERİ DETSEK : 0850 532 55 15

ANKA Temsilci Sözleşmesi

Bir taraftan ................................... (bundan böyle “Temsilci” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Oruç Reis Mh. Tekstilkent A11 Blok No:41 adresinde mukim Anka Doğrudan Satış Limited Şirketi (bundan böyle “Anka” olarak anılacaktır), aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır:

1. İşbu sözleşme, Anka Temsilciliği kayıt sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Temsilci’ye Anka tarafından bir Anka Temsilci Kod Numarası verilmesi halinde yürürlüğe girer.

2. Temsilci, işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetini vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, Anka’nın çalışanı, yasal temsilcisi ya da acentası değildir ve ayrıca, Anka namına üçüncü kişilere karşı herhangi bir yükümlülük altına girme hakkına sahip de değildir. Temsilci’ye faaliyet göstermesi amacıyla herhangi bir münhasır coğrafi bölge yetkilendirmesi yapılmamıştır. Temsilci’nin kendi satış ekibini oluştururken üçüncü bir kişinin Anka ile bir Anka Temsilci Sözleşmesi yapmasına yapabileceği aracılık, Anka’yı sınırlı bir temsil yetkisidir ve bu, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz.

3. Temsilci, işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 2. maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olması nedeniyle bu faaliyetinden doğabilecek tüm risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri yükümlülükler Temsilci’nin kendisine aittir.

4. Temsilci, Anka Temsilcilik faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Anka tarafından Temsilcilik faaliyetine açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir.

5. Temsilci, faaliyeti sırasında kendisine Anka tarafından sağlanan ürünlerden dilediklerini satın alır, onları satmak amacıyla tanıtımlarını yapar ve bu faaliyetinin Anka tarafından konulan ve Temsilciler’e duyurulan kurallara ve faaliyette bulunduğu ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yürütür. Temsilci, Anka tarafından yayınlanan “İş İlkeleri” ve “Kazanç Planı” belgelerinin ve bu belgelerde ileride yapılabilecek tüm değişikliklerin işbu Sözleşme eki mahiyetinde olduğunu, bu belgelerdeki tüm hususlar hakkında tam bilgi sahibi bulunduğunu ve bu hususlara uyacağını kabul etmiştir.

6. Temsilci ayrıca, Anka’nın Temsilcilik faaliyetine ilişkin kuralları ve Temsilci olarak Anka’dan kazancını belirleyen prim, komisyon ve kazanç planlarını, önceden duyurarak tek taraflı olarak değiştirebileceğini ve bu değişikliklerin duyuruda belirtilen tarihte yürürlüğe gireceğini de kabul etmiştir.

7. Temsilci, faaliyeti sırasında Anka markasının ve Anka tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına zarar verebilecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz.

8. Temsilci, diğer bir Anka Temsilcisi’ne Anka tarafından sağlananlar dışında herhangi bir mal veya hizmeti kendisine satma amacıyla ve herhangi bir iş fırsatını da kendisini o iş fırsatına dahil etme amacıyla tanıtamaz.

9. Anka’nın tescil ettirmiş olduğu tüm marka ve logolar Anka’nın, Anka tarafından sağlanan ürünlerden Anka’nın tescil ettirmemiş olduğu marka ve logolar da tescil ettirenlerin mülkiyetinde olup Temsilci, bunlardan bir ya da birden fazlasını Anka’nın ve/veya tescil ettirenin önceden yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. Temsilci buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami çabayı göstermeyi taahhüt etmiştir.

10. Temsilci, Anka’nın önceden yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ve görsel medya araçlarını kullanarak ve/veya internet üzerinde Anka ile ilişkili herhangi bir demeç ve/veya röportaj veremez, programlara katılamaz, yazı ve reklam yayınlayamaz, web sitesi açamaz. Temsilci, faaliyeti sırasında sadece Anka tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.

11. Temsilci, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de Temsilciler’in kazanç olanaklarına ilişkin olarak Anka tarafından onaylanmamış ve/veya devlet organları tarafından yasaklanmış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz.

12. Anka, Temsilci’nin Anka tarafından belirlenmiş kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varması durumunda Temsilci’nin yazılı olarak bildirmiş olduğu ve Anka kayıtlarında bulunan adresine yazılı bildirimde bulunarak derhal ve tek taraflı olarak Temsilciliği askıya alabilir ve/veya feshedebilir.

14. Temsilci, dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, yazılı olarak beyanda bulunarak kendi Temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi, bu yazılı beyanın Anka’ya ulaştıktan sonra Anka tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

15. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun Temsilci, fesih tarihine kadar Anka nezdindeki hesabında birikmiş olan tutar dışında Anka’dan herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz.

16. İşbu Sözleşme, yürürlüğe girmesini izleyen imza tarihinden itibaren Temsilci’nin 3 (üç) ay içinde herhangi bir sipariş vermemesi halinde Anka tarafından Temsilci’ye herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Temsilci’nin 3’er (üç) aylık süreler içinde Anka tarafından belirlenmiş asgari faaliyeti göstermemesi halinde de Anka’nın herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Sözleşme’yi feshetme yetkisi vardır.

17. Temsilciliğin sona ermesi halinde Temsilci, Anka’dan satın almış olduğu, yeniden satılabilir durumda olan ve Anka tarafından duyurulduğu üzere hijyen açısından iadesi mümkün olmayan ürünler dışındaki ürünlerin Anka tarafından geri alınmasını talep edebilir. Bu talep, Anka’nın yürürlükteki kurallarına uygun olarak işleme alınır.

18. Anka, Temsilci’nin vermiş olduğu herhangi bir siparişin tümünü veya bir kısmını işleme almama, işleme alınmış bir siparişini de daha sonra iptal etme hakkına sahiptir.

19. Temsilciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra Temsilci, Temsilci’nin eşi ya da Temsilciliğini ortak yürüttüğü kişi, 6 (altı) ay süreyle yeniden Temsilci olmak üzere başvuramaz, mevcut bir Temsilciliğe ortak olarak katılamaz. Anka, birden fazla Temsilcilik halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan Temsilci’nin tüm ya da bazı Temsilcilikleri’nin tek taraflı olarak iptal ve Sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.

19. İşbu sözleşme, tarafları bağladığı kuvvette tarafların kanuni mirasçılarını da bağlar. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri, herhangi bir nedenle uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu durum sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

20. Temsilci tarafından Anka’ya verilen kişisel bilgiler Anka tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacağı düşünülen, Anka’nın mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.

21. Temsilci, Temsilciliği’ni Anka’nın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu Temsilciliği’ne ortak olarak alamaz. Anka, Temsilci’nin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

22. Temsilci, Anka tarafından kendisine sağlanan ve/veya Temsilcilik faaliyeti sırasında edindiği, Anka’ya ait ticari sırları, planları, diğer Temsilciler’e ait bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Anka’ya özgü ticari bilgileri, Anka Temsilciliği faaliyeti dışında bir amaçla kullanmamayı kabul etmiştir.

23. Temsilci, kişisel öyküsünün, fotoğraflarının ve yapılan ses ve görüntü kayıtlarının Anka ile ilgili promosyon malzemelerinde kullanılabileceğini ve bu kullanımlara ilişkin tüm haklarından feragat ettiğini kabul etmiştir.

24. Temsilci, işbu Sözleşme’de bildirdiği adresteki değişiklikleri yazılı olarak Anka’ya bildirmediği takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

25. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta Anka defter ve kayıtları münhasır delil sayılır. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.

26. Temsilci, aşağıda yer alan “KABUL EDİYORUM” düğmesini tıklamasıyla 26 maddeden ibaret işbu belirsiz süreli Sözleşme’nin koşullarına bağlı kalacağını kabul etmiştir.